บุคลากรนายสมศักดิ์  บุตรโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม

นางสวย  ธงภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชวลิต  ปรางค์ชัยภูมิ
ช่างไม้  ชั้น  4


นางนาตยา    ฟูบุญมา
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสุวรรณารามนางสาวบุญไพร   สางห้วยไพร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุทัย    กำลังเหลือ
ครูชำนาญการ
นางสาวธิดารัตน์  ลาโสพันธ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวกมลพรรณ   สถิตชัย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัมพร   ถนอมสัตย์
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสุวรรณาราม