ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม

โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มีนาคม  .. 2475 โดยพระครูวิจิตร  นิโรธคุณ  

เจ้าคณะแขวงอำเภอเมืองชัยภูมิ  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านคลองไผ่งามเป็นสถานที่เรียน  เปิดสอน

ชั้น ป.เตรียม , . 1 , . 2  รับนักเรียนจากหมู่บ้านคลองไผ่งาม  หมู่บ้านหนองโสมง  และหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าเรียน  มีพระภิกษุสอนเป็นครูใหญ่  และพระภิกษุผันเป็นครูผู้สอน

                ..  2477   ขยายชั้นเรียนถึงชั้น  .3

                ..  2478   ขยายชั้นเรียนถึงชั้น  .4

                ..  2497   นักเรียนจากหมู่บ้านหนองโสมงแยกไปเรียนที่โรงเรียนในหมู่บ้าน

                ..  2501   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น  .1 ถึงชั้น  .4

                วันที่  8  พฤศจิกายน  .. 2501  ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดไปเรียนที่โรงเรียนเอกเทศถาวรหลังใหม่แบบ ป.1 .เตี้ย  3  ห้องเรียน  ในที่ดินซึ่งชาวบ้านจับจองเนื้อที่  12  ไร่  อยู่ทางใต้ของหมู่บ้านห่างจากหมู่บ้านประมาณ  1  กิโลเมตร

                เนื่องจากสภาพและที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ห่างจากหมู่บ้านการเดินทางไปกลับต้องเดินข้ามทุ่งนาและหนองน้ำ  โดยเดินข้ามโดยอาศัยสะพานเป็นไม้กระดานแคบ ๆ ( ภาษาอีสานเรียก ขัวะ )  เกิดอุบัติเหตุ  ครู  นักเรียนตกน้ำบ่อย ๆ ชาวบ้านจึงร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินติดกับหมู่บ้านด้านทิศเหนือ  เนื้อที่  4  ไร่  2  งาน  95  ตารางวา   ยกให้สร้างอาคารเรียนเมื่อ  .. 2518

   พ.. 2518  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 .เตี้ย

                .. 2519  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบองค์การ

                .. 2521  เปิดสอนตั้งแต่ ป.1 – .5

                .. 2522  เปิดสอนตั้งแต่ ป.1 – .6

                .. 2522  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 .สูง

                .. 2524  ได้รับงบสร้างโรงฝึกงาน แบบกรมสามัญ 312

                พ.ศ.2526   ตั้งกองทุนสวัสดิการออมทรัพย์โรงเรียนบ้านคลองไผ่งามขึ้น

                .. 2529  ได้รับงบประมาณขุดบ่อเลี้ยงปลาในที่โรงเรียนใหม่

                .. 2535  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก  ถึง  .6

                .. 2536  ได้รับงบสร้างส้วมแบบ สปช.601/26

                .. 2537  คณะกรรมการศึกษาร่วมกับชาวบ้านจัดผ้าป่าต่อเติมชั้นล่างอาคาร ป.1 .สูง

                .. 2537  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึง ชั้น ป.6

                .. 2539 ได้รับงบขุดบ่อเลี้ยงปลา สร้างสนามวอลเลย์บอล และสนามเซปัดตะกร้อคอนกรีต

ในที่ดินโรงเรียนแปลงที่ 1 (ปัจจุบันส่วนหนี่งเป็นสถานที่ที่ตั้งสถานีอนามัย  3 ไร่ 

และเป็นแปลงเกษตรของโรงเรียนสำหรับปลูกป่ายูคาลิปตัส  และบ่อเลี้ยงปลา)  

                                .. 2540  คณะกรรมการศึกษาและชาวบ้านจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

     -  สร้างรั้วคอนกรีตรอบที่โรงเรียนใหม่และถมดิน

     -  สร้างรั้วเหล็กรอบที่โรงเรียนเก่าและถมดินเพื่อทำสนามกีฬา

                 พ.ศ. 2542  ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาการศึกษาขึ้น  โดยมีนางกมลา  ถนอมชัย

                                เป็นผู้ริเริ่มและบริจาคเป็นการเริ่มต้น

                 .. 2543  ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาชุมชนธนาคารออมสินและชาวบ้าน

                                ร่วมบริจาคสร้างอาคารอนุบาล  และห้องส้วมนักเรียนอนุบาล  จำนวน  2  ที่นั่ง

                 .. 2543   คณะครูได้บริจาคเงินสร้างที่จอดรถ 6 X 9  เมตร

     พ.. 2544  นายปรีชา-นางพรพรรณ   เหล่าฤทธิ์  บริจาคเงินสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูป

     พ.ศ. 2544  ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคาร ป.1 ฉ. เตี้ย  ให้ยกพื้นสูง

    พ.. 2545  นายสมศักดิ์-นางนวลสวาด แพงคำ  บริจาคเงินสร้างห้องสมุดปรางค์คำ

    พ.ศ. 2547  ตั้งกองทุนเพื่อสาธารณูปโภคและพัฒนาโรงเรียน

    พ.ศ. 2550  มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ประเทศไทย (โครงการบ้านเขว้าเซ็นเตอร์) บริจาคสนามเด็กเล่น

             วันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2550  โรงเรียนดำเนินการปลูกป่ายูคาลิปตัส (ไม้กระดาษ) 

                                เพื่อหารายได้สร้างห้องสมุดโรงเรียน  และพัฒนาโรงเรียน

วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2551  ติดตั้งระบบดาวเทียมเพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้วยระบบ

                  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  จากโรงเรียนวังไกลกังวล  อำเภอหัวหิน  จังหวัด

                  ประจวบคิรีขันธ์

                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต  1  สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    รวม    8  ชั้นเรียน   จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6  โดยใช้ระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหิน    มีข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา  จำนวน  5  คน  เป็นผู้บริหาร  1  คน  ครูผู้สอน  3  คน  และลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานบริการ  1  คน   

ปรัชญาโรงเรียน

 คุณธรรมนำวิชาการ

พุทธศาสนสุภาษิตของโรงเรียน

  กลยาณการี   จ กลยาณํ  ปาปการี   จ ปาปกํ

    ทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว

      คำขวัญ

   คุณธรรมล้นเปี่ยม  ยอดเยี่ยมวิชาการ  สุขสำราญเห็นประจักษ์  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรม นำสังคมพัฒนา รักประชาธิปไตย

 

                คุณธรรมล้นเปี่ยม  =   มีจริยธรรมที่ดีงาม  ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่ถูกต้องดีงาม

                ยอดเยี่ยมวิชาการ   =    มีความรู้ด้านวิชาการตามวิถีไทย  และในระดับสากล

                สุขสำราญเห็นประจักษ์  =    มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์   มีความสามารถด้านการกีฬา

                                                            มีสุขภาพจิตดี  และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  =    มีจิตอาสาในการดูแล  รักษา  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม

                เพียบพร้อมวัฒนธรรม  =    รักษาและดำเนินการตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณี

                นำสังคมพัฒนา  =     เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม 

                 รักประชาธิปไตย  =     มีเหตุผล  เคารพความคิดเห็นผู้อื่น  เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

สีประจำโรงเรียน

                                       ชมพู ฟ้า

                                                                                ชมพู   =  ความรัก-สามัคคี  /  ความเอื้ออาทร

                                                                                ฟ้า   =  วิสัยทัศน์และความรู้  ที่กว้างไกล

อักษร

ค.ง.